IYPT 2015 Problems

مسائل IYPT 2015

1-بسته بندی
فضایی که مواد ریز اشغال می کنند به شکل آن ها وابسته است. دانه های غیرکروی مانند برنج، کبریت، یا اسمارتیز را داخل یک جعبه بریزید. بستگی پارامترهاییمانند عدد همبستگی، مرتبه جهت گیری یا بسته بندی تصادفی را در این مسئله بررسی کنید.
2- ستون دود
اگر یک شمع روشن با لیوان شفافی پوشانده شود، آتش آن خاموش شده و جریان ثابتی از دود تولید می شود. این پدیده را در مقیاس های مختلف بررسی کنید.
 
 3- ماهیچه مصنوعی
یک نخ ماهیگیری پلاستیکی را به یک دریل برقی وصل کنید و یک نیروی کششی به نخ اعمال کنید. هنگامی که نخ می پیچد، نخ به شکل فنر به خود می گیرد. در این حالت آن را حرارت دهید تا شکل فنری آنثابت شده و تغییر نکند. پس از آن اگر دوباره به آن حرارت دهید، منقبض می شود. این "ماهیچه مصنوعی" را بررسی کنید
 
4. موتور لایه نازک مایع
فیلمی ازصابون( لایه نازک آب صابون)روی یک سطح مسطح ایجاد کنید. این فیلم را در میدان الکتریکی موازی با سطح آن قرار دهید و جریان الکتریکی را از آنبگذرانید. فیلم صابون در صفحه اش می چرخد. این پدیده را بررسی کرده و شرح دهید.
 
 
5. دو بادکنک
دو بادکنک پلاستیکی، به صورت جزئی از هوا پر شده و با یک لوله ودریچه به یکدیگر وصل شده اند. مشاهده می شود بسته به حجم اولیه بادکنک ها، هوا در جهت های متفاوتی حرکت می کند. این پدیده را بررسی کنید.
 
6. هواپیمای بدون موتور مگنوس                                    
با چسبانیدن کف دو لیوان سبک را به یکدیگر یک هواپیمای بدون موتور بسازید.. یک کش لاستیکی را به دور قسمت مرکزی آن بپیچانید و انتهای دیگر آن را که آزاد است بکشید و هواپیما را رها کنید. این حرکت را بررسی کنید.
 
7- موتور قطب چاکدار یا موتور قطب سایه ای
یک دیسک فلزی غیرفرومغناطیس را روی یک آهنربای الکتریکی که به منبع ولتاژ متناوب(AC) وصل شده است  قرار دهید. دیسک بدون اینکه بچرخد از آهن ربا دفع می گردد.  اما اگر یک صفحه غیرفرومغناطیس بین دیسک و آهنربای الکتریکی قرار داده شود، دیسک خواهد چرخید. این پدیده را بررسی کنید.
 
8- شکر و نمک
هنگامی که  به یک ظرف حاوی یک لایه آب-شکر که بر روی یک لایه آب-نمک قرار گرفته نور بتابانیم، شکل هایی مانند انگشت در سایه آن مشاهده می شود. پارامترهای وابسته به این پدیده را بررسی کنید.
 
9- هاور کرافت
با استفاده از یک CD و یک بادکنک پر شده از هواکه با یک لوله به آن متصل است یک هاور کرافت ساده مدلسازی کنید . با خروج هوا این وسیلهبر روی یک سطح با اصطکاک کمحرکت می کند. چگونگی تأثیر پارامترهای وابسته بر روی زمان پایداری این حرکت با اصطکاک کم را بررسی کنید.
 
10- چمن های آوازخوان
می توانیم بادمیدنبر رویچمن یا یک نوار کاغذی یا چیز ی مشابه آن، صدا تولید کنیم. این پدیده را بررسی کنید.
 
11- آشکار ساز کریستالی
 اولین دیودهای نیمه رسانا که به طور گسترده در رادیوهای کریستالی استفاده می شدشامل یک سیم نازک بود که به یک بلور نیمه رسانا (مانند گالن) تماس داشت.خودتان یک دیود"آشکار ساز کریستالی" بسازید و خواص الکتریکی آن را بررسی کنید.
 
12-عدسی ضخیم
یک بطری پر شده با یک مایعمانندیک عدسی عمل می کند.قرار دادناین بطری در یک روز آفتابی روی میز خطر ناک است. آیا می توان از این نوع "عدسی"برای سوزاندن یک سطح استفاده کرد؟
 
13-آونگ مغناطیسی
یک آونگ سبک با یک آهنربای کوچک در انتهای آزاد آن بسازید. یک آهنربای الکتریکی که به منبع ولتاژ متناوب با فرکانسی بیشتر از فرکانس طبیعی آونگ وصل شده است و در مجاورت آن قرار دارد منجر به نوسانات نامیرای آونگ با دامنه های متفاوت می شود. این پدیده را مطالعه کرده و شرح دهید.
14- دایره ای از نور 
اگرنورلیزربهسمت سیمی بتابد، روی صفحه عمود بر سیم دایره ای از نور مشاهده خواهد شد. این پدیده را شرح دهید و پارامترهای موثر در آن را بررسی کنید.
 
15- برس متحرک
وقتی برسی را روی یک سطح افقی لرزان قرار دهیم شروع به حرکت می کند. این حرکت را بررسی کنید.
 
16-خیس و تیره
لباس ها هنگامی که خیس می شوند تیره تر شده و یارنگ آنها تغییرپیدا می کند. این پدیده را بررسی کنید.
 
17- فنجان قهوه
فیزیکدانان به نوشیدن قهوه علاقه دارند اما هنگامی که در بین آزمایشگاه ها با یک فنجان قهوه راه می رونداین مسئله  مشکل ساز می شود.بررسی کنید که چگونه شکل فنجان، سرعت راه رفتن و دیگر پارامترهابر روی احتمال ریختن قهوه هنگام راه رفتن اثر می گذارد.
 

 

 
 
 

Regulations

The International Young Physicists’ Tournament (IYPT) is a competition among teams of secondary high school students. They should  participate and in their ability to solve comrehensive scientific problems. They also should present their solutions to the problems in an acceptable...More...